GDPR

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb.

Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

  • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti,
  • nebo na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo u nás nakoupíte.

1. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „nařízení“).

1.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5 Prodávající prohlašuje, že přijal všechna nezbytná opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů kupujícího či třetích osob.

1.6 Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím jakožto správcem, avšak osobní údaje mohou pro prodávajícího zpracovávat i jiní zpracovatelé, zejména účetní, daňový poradce, případně další poskytovatelé služeb souvisejících s plněním povinností prodávajícího vyplývajících z příslušných právních předpisů. Osobní údaje mohou pro prodávajícího zpracovávat též současný poskytovatel zpracovatelského softwaru, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.7 Osobní údaje budou pro stanovené účely prodávajícím či zpracovatelem zpracovány po dobu trvání smlouvy a poté po dobu deseti let od ukončení smlouvy. Osobní údaje, jejichž zpracování probíhá na základě souhlasu kupujícího, kupující či zpracovatel zpracovává po dobu trvání smlouvy a poté po dobu pěti let od ukončení smlouvy nebo do odvolání souhlasu ze strany kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.8 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující dává souhlas s uveřejněním své fotografie a/nebo dalších osobních údajů v listinných prospektech prodávajícího a/nebo na webové stránce prodávajícího https://hydrotruck-rotatory.cz či na profilu správce na webové stránce společnosti Facebook Ireland Limited www.facebook.com (nejedná-li se o plnění smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím).

1.9 Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a dále má právo požadovat potvrzení prodávajícího, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, kdo má přístup k osobním údajům a komu byly jeho osobní údaje zpřístupněny

1.10 Kupující má právo požádat prodávajícího o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u prodávajícího.

1.11 Kupující má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které jsou zpracovávány jakožto nezbytné pro účely oprávněných zájmů prodávajícího či zpracovatele. V takovém případě prodávající či zpracovatel osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

1.12 Kupující má za právo získat od prodávajícího své osobní údaje a předat je jinému správci, a to za předpokladu, že jde o údaje zpracovávané na základě souhlasu kupujícího nebo pro účely plnění smlouvy, anebo pokud je zpracování osobních údajů zpracováno automatizovaně. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody správce, případě třetích osob.

1.13 Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů

1.14 Výkon práv kupujícího dle tohoto článku je bezplatný, s výjimkou opakovaných žádosti, které jsou zjevně nedůvodně nebo nepřiměřené. V takovém případě může prodávající uložit úhradu přiměřeného poplatku anebo může odmítnout žádosti vyhovět.

1.15 Za účelem uplatnění práv dle nařízení či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se kupující může obrátit na prodávajícího prostřednictvím jeho e-mailové adresy info@hydrotruck.cz nebo písemně na adrese Tovačovská 3457/4a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

2. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

2.1 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu prodávajícího budou osobní údaje kupujícího u prodávajícího či zpracovatele uloženy nejdéle do uplynutí doby 5 let ode dne ukončení smluvního vztahu kupujícího s prodávajícím.

2.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Tím není dotčeno právo kupujícího kdykoliv odvolat jeho souhlas se zasíláním obchodních sdělení.